Хувь хүмүүст зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Байгууллага, хамт олонд санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Хувийн тэтгэврийн сан

100% баталгаат өгөөж

 • • Эрсдэлгүй баталгаат өгөөж
 • • Урт хугацааны өндөр өгөөж
 • • Тэтгэврийн нэмэлт хуримтлал
 • • Өвлүүлэх боломжтой хөрөнгө

100% хөрөнгө оруулалтын өгөөж

Тэтгэврийн сангийн тухайн жилийн ашгаас хамааран хөрөнгө оруулалтын өгөөж хуваарилна. Эрсдэлтэй. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.

 • • Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломжтой
 • • Тэтгэврийн нэмэлт хуримтлал
 • • Өвлүүлэх боломжтой хөрөнгө
 • • Ирээдүйн орлогын эх үүсвэр

50% баталгаат өгөөж + 50% хөрөнгө оруулалтын өгөөж

Таны сар бүр хуримтлуулах мөнгөн дүн 2 хуваагдаж баталгаат өгөөжөөр өсөх болон хөрөнгө оруулалтын өгөөжөөр өсөх дансанд тус тус байршиж гэрээний нөхцөлөөр өгөөж тооцогдоно.

 • • Баталгаат өгөөж болон хөрөнгө оруулалтын өгөөжөөр өсөх боломжтой
 • • Өвлүүлэх боломжтой
 • • Ирээдүйн орлогын эх үүсвэр
 • • Тэтгэврийн нэмэлт хуримтлал

 • 100% баталгаат өгөөж

 • 100% хөрөнгө оруулалтын өгөөж

 • 50% баталгаат өгөөж + 50% хөрөнгө оруулалтын өгөөж

Хувийн тэтгэврийн сангийн давуу тал

 • Таны хуримтлал тохиролцсон тогтмол өгөөжөөр өснө.
 • Хөрөнгө оруулалтын өгөөжөөр өсөх боломжтой.
 • Сар бүрийн тэтгэврийн хэмжээг өөрөө тогтооно.
 • Тэтгэвэрт гарах хугацаагаа өөрөө тодорхойлно.
 • Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалд хамрагдах боломжтой.
 • Өвлүүлэх боломжтой.

Сар бүр ₮70,000хуримтлал үүсгэвэл

5 жилийн дараа ₮5.8 сая
30 жилийн дараа ₮247 сая

Ирээдүйн инфляцийн түвшин болон бусад эдийн засгийн үзүүлэлтээс хамаарч өөрчлөгдөж болно.

Сар бүр ₮100,000 хуримтлал үүсгэвэл

5 жилийн дараа ₮8.7 сая
30 жилийн дараа ₮720 сая

Ирээдүйн инфляцийн түвшин болон бусад эдийн засгийн үзүүлэлтээс хамаарч өөрчлөгдөж болно.

Сар бүр ₮150,000 хуримтлал үүсгэвэл

5 жилийн дараа ₮13 сая
30 жилийн дараа ₮1 тэрбум

Ирээдүйн инфляцийн түвшин болон бусад эдийн засгийн үзүүлэлтээс хамаарч өөрчлөгдөж болно.

Улсын нийгмийн даатгалын сан

1. Орлого ₮1.4 тэрбум

2. Зарлага ₮1.8 тэрбум

Улсын тэтгэврийн даатгалын сан

1. Орлого ₮877.7 тэрбум + Улсын төсвөөс ₮570.2 тэрбум татаас авсан.

2. Зарлага ₮1,415.4 тэрбум

Тэтгэврийн дундаж хэмжээ

2018 оны 1 сарын байдлаар ₮340,700

Харилцагчаар бүртгүүлэх

 • Гэрээний хугацаа 5 жилээс тэтгэврийн насанд хүртэл
 • Сар бүрийн хуримтлалын дүн ₮30,000 ба түүнээс дээш
 • Тэтгэвэр авах хугацаа хамгийн багадаа 5 жил
 • Хугацааны эцэст хуримталсан нийт дүнгээс хамааран сар бүр авах тэтгэврийн хэмжээг тогтооно.