Харилцагчаар бүртгүүлэх

  • Гэрээний хугацаа 5 жилээс тэтгэврийн насанд хүртэл
  • Сар бүрийн хуримтлалын дүн ₮30,000 ба түүнээс дээш
  • Тэтгэвэр авах хугацаа хамгийн багадаа 5 жил
  • Хугацааны эцэст хуримталсан нийт дүнгээс хамааран сар бүр авах тэтгэврийн хэмжээг тогтооно.