Гэрээ хийх

  • Тэтгэврийн хуримтлал үүсгэх хугацаа: 5 жилээс тэтгэврийн насанд хүртэл
  • Тэтгэврийн хуримтлалын доод хэмжээ: Сар бүр ₮30,000 ба түүнээс дээш
  • Тэтгэвэр авах хугацаа: Хамгийн багадаа 5 жил
  • Тэтгэврийн хэмжээ: Хугацааны эцэст хуримталсан нийт дүнгээс хамааран сар бүр авах тэтгэврийн хэмжээг тогтооно.